Mathematics, philosophy, code, travel and everything in between. More about me…

I write about

English | Czech
Choose your language. I write in English, but I translate many of my articles to Czech as well. Zvolte si jazyk. Píšu anglicky, ale řadu svých článků překládám i do češtiny.

Subtilní humor Bertranda Russella

Díla filosofa, logika a matematika Bertranda Russella jsou vždycky příjemným čtením. Ať už je to zajímavostí tématu, elegantním slohem, hloubkou zpracování,… nebo jeho příležitostnými laskavými žerty.

But as to what they meant by continuity and discreteness, they preserved a discreet and continuous silence.

— Bertrand Russell, The Principles of Mathematics, 1903

Ale o tom, čím mysleli spojitost a diskrétnost, diskrétně a spojitě [trvale] mlčeli.

— Bertrand Russell, Principy matematiky, 1903


The method of “postulating” what we want has many advantages; they are the same as the advantages of theft over honest toil.

— Bertrand Russell, Introduction To Mathematical Philosophy, 1919

Metoda „postulace” toho, co si přejeme, má mnoho výhod. Stejné výhody má i krádež oproti poctivé práci.

— Bertrand Russell, Úvod do matematické filosofie, 1919


The definitions of continuity which we have been considering, namely, those of Dedekind and Cantor, do not correspond very closely to the vague idea which is associated with the word in the mind of the man in the street or the philosopher. They conceive continuity rather as absence of separateness, the sort of general obliteration of distinctions which characterises a thick fog. A fog gives an impression of vastness without definite multiplicity or division. It is this sort of thing that a metaphysician means by “continuity,” declaring it, very truly, to be characteristic of his mental life and of that of children and animals.

— Bertrand Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, 1919

Definice spojitosti, kterými jsme se zabývali, jmenovitě Dedekindova a Cantorova, nekorespondují moc dobře s vágní představou, kterou s tímto slovem má spojenu člověk z ulice nebo filosof. Ti spojitost pojímají spíše jako absenci oddělenosti, jako to zahlazení rozdílů, jenž je charakteristické pro hustou mlhu. Mlha vytváří dojem ohromnosti bez konkrétní násobnosti či rozdělení. Něco takového má na mysli metafyzik, když hovoří o „spojitosti” a prohlašuje to, velmi pravdivě, za charakteristické pro svůj duševní život i duševní život dětí a zvířat.

— Bertrand Russell, Úvod do matematické filosofie, 1919

January 13, MMXI — Humor, Mathematics.